Seksualność muzułmanek – od teorii do praktyki

Katarzyna Sanocka, saxumi@vp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sposobu rozumienia seksualności w świecie islamu ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kobiet. Przedstawienie tej problematyki jest zadaniem trudnym, ponieważ ze względu na specyfikę zagadnienia brakuje badań na ten temat. Posiłkowałam się literaturą dotyczącą obyczajowości Muzułmanów, jak również informacjami zawartymi w Internecie. Dodatkowo, socjolog jako badacz powinien charakteryzować się obiektywnością, jednakże opisując inną kulturę trudno o całkowity relatywizm, stąd zadanie przed jakim stanęłam nie należało

do łatwych.

Słowa kluczowe: seksualność, islam, seksualne tabu, doniesienia medialne, „zbrodnie honorowe”, rewolucja seksualna,

różnice kulturowe

 

Sexuality of Muslim women - from theory to practice

Abstract

The purpose of this article is to show the way of understanding sexuality in the Muslim world with special emphasis on the position of women. Presentation of the problem is a diffi cult task, because due to the specifi c issues of missing studies on this topic. However I used literature concerning customs of Muslims, as well as the information contained in the web. In addition, a sociologist as a researcher should have objectivity, however, describing another culture, it is diffi cult to complete relativism here before which stood the task was not an easy one.

Key words: sexuality, islam, sexual taboos, media raports, “honor crimes”, the sexual revolution, cultural diff erences

 

DOI: 10.15503/onis2014-400-404

 

pdf pelna wersja