Pedagogika turystyki jako metoda w profilaktyce szkolnej

Sławomir Kania, 1kania.slawomir@gmail.com

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole

 

Streszczenie

Pedagogika turystyki jest nowym rozwiązaniem wspomagania rozwoju jednostki w budowaniu odporności na czynniki ryzyka. Metoda ta wpływa dodatnio na kompetencje społeczne, umiejętności społeczne oraz poczucie autonomii, umożliwia budowanie adekwatnej samooceny wychowanka oraz zmianę wewnętrznego systemu wartości. Pozwala jednocześnie zachować zasady współcześnie rozumianej profi laktyki, gdzie oprócz wspierania odporności jednostkowej, oddala się zmienne sprzyjające niepożądanym postawom.

Słowa kluczowe: profi laktyka społeczna, profi laktyka szkolna, pedagogika turystyki, pedagogika przeżyć, odporność jednostki

 

Pedagogy of tourism as a method in the prevention of school

Abstract

Pedagogy of tourism is a new solution to support the development of individuals in building resistance to pathologies conduct and a new method for use in the prevention of society. This method has a positive effect on social competence, social skills and a sense of autonomy, self-esteem allows you to build an adequate juvenile and change the internal value system. It also allows to maintain the principle of prevention understood today, where in addition to supporting the resistance unit moves away unwanted variables favorable attitude

Key words: social prevention, school prevention, pedagogy of tourism, pedagogy of experience

 

DOI: 10.15503/onis2014-392-399

 

pdf pełna wersja