Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii

w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia

Magda Wieteska, magwiet@vp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

Streszczenie

Badania rzeczywistości społecznej potwierdzają wydłużenie się okresu moratorium. Już 30., a nawet 40-latki odraczają dorosłość, wciąż zamieszkując w rodzinnym domu, nie podejmując pracy zawodowej lub też rezygnując z niej ze względu na niesatysfakcjonujące zarobki. Za czynniki sprzyjające takim wyborom podaje się zarówno niedojrzałość psychiczno-

emocjonalną młodych ludzi, jak i warunki ekonomiczne, które utrudniają start w dorosłość. W artykule przedstawiam koncepcję „stającej się dorosłości” Jeffreya J. Arnett a przesuwającą wiek wczesnej dorosłości i umożliwiającą adaptację młodych ludzi do czekających ich zadań.

Słowa kluczowe: autonomia, dojrzałość, dorosłość, kryzys, media, praca, rodzina

 

Early adulthood in postmodernism Postponing autonomy in context of habitation with parents

Abstract

The studies of social reality confirm the extension of the moratorium. Already 30, and even 40-year-olds postpone adulthood, still residing in the family home, not undertaking work or abandoning it because of the unsatisfactory earnings. Among the factors favoring such choices given are both psycho-emotional immaturity of young people, as well as economic

conditions that hinder start in adulthood. In this article I present Jeffrey J. Arnett ’s concept of “emerging adulthood” moving age of early adulthood and enabling young people to adapt to the tasks ahead.

Key words: autonomy, maturity, adulthood, crisis, media, work, family

 

DOI: 10.15503/onis2014-368-377

 

pdf pełna wersja