Edukacja seksualna w gimnazjum w opinii nauczycieli

Aneta Baranowska, anet.bar@gmail.com

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie, na podstawie wyników badań własnych, opinii nauczycieli przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” na temat jednej z najbardziej kontrowersyjnych dziedzin współczesnej edukacji – edukacji seksualnej prowadzonej w gimnazjum. W oparciu o wypowiedzi udzielone przez respondentów przedstawione zostały treści realizowane na zajęciach z edukacji seksualnej, opinie nauczycieli na temat: modeli edukacji seksualnej, współpracy z rodzicami, organizacji zajęć z edukacji seksualnej oraz warsztatu pracy edukatorów.

 

Słowa kluczowe: młodzież, edukacja seksualna, szkoła, nauczyciel

 

Sex education in high school in the opinions of teachers

 

ABSTRACT

The purpose of this article is to present, on the basis of own research results, opinions of teachers of "education for life in the family" about one of the most controversial areas of modern education - sex education conducted in the high school. Based on statements given by respondents we present content in  sexual education classes, teachers' opinions on the topic: sex education models, collaboration with parents, organization of sex education classes and workshop educators.

Keywords: adolescence, sexual education, middle school, teacher

 

DOI: 10.15503/onis2014-357-367

 

pdf pelna wersja