Warsztat pojęciowy Andrzeja Nowickiego w badaniach nad historią ateizmu i krytyki religii

Antoni Płoszczyniec, antoniploszczyniec@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski
plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiłem idee, których Andrzej Nowicki używał w badaniach historycznych nad ateizmem i krytyką religii. Na początku zostały pokazane marksistowskie podstawy i założenia jego religioznawstwa, nacisk został położony na jego twórcze koncepcje rozmaitych klasyfikacji krytyki religii i ateizmów oraz dystynkcję znaczeń między nimi. Zaprezentowano poszczególne dyrektywy badawcze, a osobno zostały potraktowane jego oryginalne idee badań ilościowych nad ateizmem oraz pojęć ateografii i ateoznawstwa.

 

Słowa kluczowe: Andrzej Nowicki, ateizm, ateografia, krytyka religii, metodologia religioznawcza, filozofia religii, historia idei

 

Notional workshop of Andrzej Nowicki in research on the history of atheism and critique of religion

 

ABSTRACT

The this article I present ideas which Andrzej Nowicki used in historical researches on atheism and critique of religion. At the beginning, Marxist base and assumptions of his religious studies were shown, and the accent was put on his creative concepts of various classifications of critique of religion and atheism and the distinction of meanings between them. Respective research directives were presented and separately dealt with his original ideas of quantitative researches on atheism and notions of atheography and atheocompetence.

 

DOI: 10.15503/onis2014-35-42

 

pdf pełna wersja