Ślady literackiego portretu i interpersonalnych relacji

Wojciecha Miera zapisane w poezji dedykowanej zapomnianemu

literatowi doby stanisławowskiej

Katarzyna Kadzidło, k.kadzidlo@gmail.com

Uniwersytet Warszawski

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie portretu Wojciecha Miera wyłaniającego się z poezji jemu dedykowanych, b ądź zawierających wzmianki o nim. Analizie zostały poddane wiersze Stanisława Kostki Potockiego, Ignacego  Potockiego, Wincentego Dunina, Stanisława Trembeckiego oraz poezja anonimowa doby Oświecenia. Zaakcentowane zostały poglądy poetów

na umiejętności literackie starościca buskiego, jego talent oraz wybory estetyczne, jakich dokonywał w swoich poezjach. Poruszony został również obraz filozoficznych przekonań W. Miera, jaki został utrwalony w omówionych utworach, ze szczególnym uwzględnieniem rysu libertyńsko-epikurejskiego jego światopoglądu.

Słowa kluczowe: Wojciech Mier, Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Trembecki, Ignacy Potocki, Wincenty Dunin, rokoko, libertynizm, korespondencja literacka, poezja okolicznościowa

 

Wojciech Mier’s profi le, forgott en poet of Enlightenment, and his interpersonal relationships emerging from poetry dedicated to or mentioning him

Abstract

Article’s aim is to present Wojciech Mier’s profi le emerging from poetry dedicated to or mentioning him. Analysed were poems of Stanisław Kostka Potocki, Ignacy Potocki, Wincent Dunin, Stanisław Trembecki and anonymous poetry of Enlightment. Stressed were poets’ views on literary skills of Busko’s starosta’s son, his talent, aesthetic choices made in his

poetry. Mentioned were also Mier’s philosophical beliefs perpetuated in elaborated works with particular consideration of libertine-epicureic feature of his world-view.

Key words: Wojciech Mier, Stanislaw Kostka Potocki-, Trembecki Stanislaw Ignacy Potocki, Vincent Dunin, Rococo, libertinism, literary correspondence, poetry commemorative

 

DOI: 10.15503/onis2014-320-327

 

pdf pełna wersja