Wolność czy swawola? StanisŁawa Kowalczyka krytyka liberalizmu

 Patrycja Wałach
coccinelle1@op.pl,
Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

 

Streszczenie

Stanisław Kowalczyk, filozof, emerytowany wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w swoich badaniach wiele miejsca poświęcił filozofi i społecznej. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel pokazanie tego w jaki sposób lubelski myśliciel dokonuje krytyki liberalizmu z pozycji personalizmu. Przyczyną niezgody między tymi dwoma nurtami jest, jak się okazało, zupełnie inne rozumienie wolności. S. Kowalczyk – personalista, pojmuje wolność jako odpowiedzialne człowieczeństwo, natomiast krytykowany przez niego liberalizm akcentuje przede wszystkim swobodę jednostki.

Słowa kluczowe: fi lozofi a, liberalizm, personalizm, społeczeństwo, wolność

 

Freedom or wantonness? Stanislaw Kowalczyk’s criticism of liberalism

 

ABSTRACT

Stanislaw Kowalczyk, philosopher, retired lecturer of the Catholic University of Lublin, in his research work, is very engaged in social philosophy. In this article we aim to show how a thinker from Lublin, as representative of personalism, criticizes liberalism. The cause of disagreement between these streams is,as it turns out, entirely different from idea of freedom. Kowalczyk – personalist interprets freedom as a  responsible manhood, whereas liberalism, criticised by him, emphasizes, above all, the liberty of the  individual.

 

Key words: philosophy, liberalism, personalism, society, freedom

 

DOI: 10.15503/onis2014-29-34

 pdf pełna wersja artykułu