Zarys dziejów autyzmu – historia przemian

Krzysztof Osóbka, krzysztofosobka@gmail.com

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

 

Streszczenie

Autyzm jest jednym z najbardziej tajemniczych zaburzeń rozwoju człowieka – choć towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia, został stosunkowo późno opisany przez naukę, bo dopiero w 1943 r. Od czasów Leo Kannera, który pierwszy zdefi niował autyzm, nauka starała się wyjaśniać zagadki tego zaburzenia własnym językiem, choć nie zawsze w sposób bardziej racjonalny. Radykalną zmianę w tych dociekaniach spowodował głos, któremu jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. nie przypisywano racji bytu, głos wysokofunkcjonujących osób z autyzmem – wybitnie uzdolnionych i twórczych ludzi.

Słowa kluczowe: autyzm historia, Leo Kanner, autyzm przyczyny, psychoanaliza, zaburzenie neurorozwojowe, autyzm wysokofunkcjonujacy

 

The history of autism – the story of changes

Abstract

Autism is one of the most mysterious human disorders ever known. Although existent from the dawn of humanity, it was only in 1943 that science took up this subject. Leo Kanner, the fi rst person to properly defi ne autism, with his discoveries marked the beginning of a struggle to describe the disorder using scientifi c jargon. Unfortunately, the trials were

not always successful. It is the voice of the enormously talented and creative individuals with highfunctioning autism that triggered a breakthrough in the research- the voice that was discarded until the 1980s.

Key words: autism history – Leo Kanner – autism causes – psychoanalysis – neurodevelopmental disorder – High- -Functioning Autism

 

DOI: 10.15503/onis2014-287-296

 

pdf pełna wersja