Związki świadomości metodologicznej

i zmiennych osobowościowo-poznawczych

Maria Flakus, maria.fl akus@wp.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

Abstrakt

Świadomość metodologiczna jest jedną z form świadomości społecznej. Traktowana jest ona jako jeden z podstawowych regulatorów czynności naukowo-badawczych. Choć w literaturze nie brak teoretycznej refl eksji nad strukturą świadomości metodologicznej, to niewielką uwagę zwraca się na indywidualne cechy badaczy, wśród których poszukiwać można korelatów świadomości metodologicznej. Jednym z potencjalnych obszarów do prowadzenia takich poszukiwań są zmienne poznawcze ujmowane w kategoriach typów umysłów, opisujących ludzkie preferencje poznawcze za pomocą dwóch wymiarów – percepcja-intuicja i uczucia-myślenia. Innym obszarem, w którym poszukiwać można korelatów świadomości metodologicznej jest osobowość, uważana za podstawowy regulator aktywności człowieka. Autorka przedstawia wyniki badań, w trakcie których poszukiwała hipotetycznych korelatów świadomości metodologicznej.

Słowa kluczowe: świadomość metodologiczna, świadomość społeczna, czynności naukowo-badawcze, typ umysłu, Osobowość

 

Connections between methodological awareness, personality traits and cognitive variables

Abstract

Methodological awareness is one of the forms of social consciousness. It is considered one of the basic regulators of scientifi c research activities. Despite the abundance of theoretical deliberation over the structure of methodological awareness in literature, litt le att ention is devoted to individual qualities of researchers who can be studied for displaying

correlates of methodological awareness. One of the potential areas for such studies are cognitive variables which should be understood as mind types which determine human cognitive preferences in two dimensions: perception vs. intuition and feelings vs. thinking. Personality, considered to be the basic regulator of human activity, is yet another fi eld where correlations of methodological awareness can be researched. The author presents the results of her study in which she searched for hypothetical correlates of methodological awareness.

Key words: Methodological awareness, social consciousness, research activities, mind types, personality

 

DOI: 10.15503/onis2014-277-286

 

pdf pełna wersja