Emocje w procesie twórczym.

Perspektywa teoretyczna i aplikacje kliniczne

 

Małgorzata Osowiecka, malgorzataosowiecka@gmail.com

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Ul. Chodakowska 19/31, Warszawa

 

Streszczenie

Część naukowców twierdzi, że twórcze dzieła są powiązane z emocjami negatywnymi – ludzie kreatywni, zwłaszcza wybitni twórcy, narażeni są na lęk przed odrzuceniem, oceną. Z badań wynika, że w szczególności poeci częściej cierpią na stany obniżonego nastroju. Z drugiej strony dokumentuje się związek twórczości z emocjami pozytywnymi. Nastrój

pozytywny wpływa na poszerzenie zakresu skojarzeń, a szczęście jest związane z twórczym stanem fl ow. W niniejszym artykule podejmuję próbę integracji tych dwóch perspektyw. Prezentuję również przykłady z własnego doświadczenia klinicznego – arteterapię w ośrodku terapii uzależnień „Plus” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie oraz projekt „Masska”

jako przykład terapii zajęciowej.

Słowa kluczowe: twórczość, emocje, Model Poszukiwania Znaczenia, przepływ, arteterapia, kreatywność

 

Emotions in the creative process. Theoretical review and clinical applications

Abstract

S ome scientists believe that creative works are connected with negative emotions – creative people are exposed to fear of rejection or social judgment. Research shows that especially poets oft en suff er from depressed mood states. On the other hand, many studies have documented the relationships between creativity and positive emotions. Positive mood has impact on broadening the range of associations. What is more, happiness is associated with fl ow state. In this article I make an att empt to integrate these two perspectives. I present also some examples from my own clinical experience – art therapy in the complex treatment of addictions ECO „School of Life” in Wandzin and the project „Masska” as an example of occupational therapy.

Keywords: creativity, emotions, The meaning maintenance model, flow, art therapy

 

DOI: 10.15503/onis2014-267-276

 

pdf pełna wersja