Strategie radzenia sobie ze wstydem w kontekŚcie teorii

przywiązania spoŁecznego

Karolina Martyna, akuneczka@o2.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

Streszczenie

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie społecznego przywiązania dla funkcjonowania mechanizmów regulacji emocji wstydu oraz poczucia winy u młodych dorosłych. W badaniach uzyskano rozbieżności w zakresie regulacji emocjonalnej dla kobiet i mężczyzn o podobnych wynikach na wymiarach przywiązania. W przypadku mężczyzn zaobserwowano ujemną korelację unikania i poczucia winy oraz dodatnią korelację lęku przywiązaniowego i eksternalizacji winy. U kobiet zanotowano dodatni związek unikania ze wstydem oraz dodatni związek lęku przywiązaniowego ze wstydem i poczuciem winy.

Słowa kluczowe: teoria przywiązania, emocje samoświadomościowe, wstyd, poczucie winy, eksternalizacja winy, Płeć

 

Strategies for coping with shame in the context of att achment theory

Abstract

The article is an attempt to answer the question about the meaning that social attachment has on the functioning of shame regulation mechanisms and the feeling of guilt within the young adults. In research  there were considerable discrepancies in the range of emotional regulations between men and women who achieved the same results on the basis of their level of attachment. There was a negative correlation between avoidance and the feeling of guilt, along with a positive correlation between the fear of attachment and the externalization of shame among the male group. Whereas, among the females, both of the mentioned correlations were positive.

Key words: att achment theory, self-conscious emotions, shame, guilt, externalization of guilt, gender

 

DOI: 10.15503/onis2014-257-266

 

pdf pełna wersja