Strategie regulacji emocji i inklinacja autonarracyjna

a efektywnoŚć zawodowa

Marta Jaroszewska, marta.jarosh@gmail.com

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

 

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie związków pomiędzy strategią regulacji emocji i inklinacją autonarracyjną, a efektywnością zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem wyników przeprowadzonego badania  korelacyjnego. Badaniem objęci zostali konsultanci call center, których zadania zawodowe wymagają sprawnego radzenia sobie z sytuacjami emocjonalnie trudnymi. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że tłumienie emocji wpływa negatywnie na poziom wykonywanych zadań.

Słowa kluczowe: regulacja emocji, przeformułowanie poznawcze, tłumienie emocji, inklinacja autonarracyjna, efektywność zawodowa, narracyjna kontrola zachowania, call center

 

Emotion regulation strategies, narrative inclination and work performance

Abstract

The present paper discusses some of the research fi ndings about relationships between emotion regulation strategies, narrative inclination and job performance. The article presents the data from the study conducted among call centre agents working in environment that involves high skills in coping with emotions. The data indicate a negative correlation between

suppression and job performance.

Key words: emotion regulation, cognitive reappraisal, suppression, narrative inclination, job performance, narrative action control, call centre

 

DOI: 10.15503/onis2014-252-256

 

pdf pełna wersja