Perfekcjonizm – pozytywny czy negatywny?

Adaptacyjne i dezadaptacyjne formy perfekcjonizmu

Elżbieta Sanecka, e.sanecka@wp.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

Streszczenie

Perfekcjonizm rozumiany jako cecha osobowości, defi niowany jest najczęściej w ramach modeli unidymensjonalnych, dychotomicznych lub wieloczynnikowych. Dominujące podejścia teoretyczne koncentrują się nie tylko na dysfunkcjonalnych, negatywnych aspektach perfekcjonizmu związanych z symptomami psychopatologii, ale też wskazują na istnienie

pozytywnego, adaptacyjnego wymiaru perfekcjonizmu. Celem artykułu jest omówienie i analiza koncepcji teoretycznych oraz dotychczasowych wyników badań empirycznych poświęconych obydwu formom perfekcjonizmu. Szczególną uwagę poświęcono analizie czynników modyfi kujących związek perfekcjonizmu z symptomami psychopatologii.

Słowa kluczowe: perfekcjonizm, cecha osobowości, obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości, sumienność

 

Perfectionism – positive or negative? Adaptive and maladaptive forms of perfectionism

Abstract

Perfectionism as a personality trait is defined in the frame of unidimensional, bidimensional or multifaceted models. The dominating theoretical approaches not only concentrate on the dysfunctional, negative aspects of perfectionism related to the symptoms of psychopathoplolgy, but they also indicate the presence of  a positive, adaptative dimansion of perfectionism. The aim of the article is to discuss and analyze theoretical concepts and the results of previous empirical research concerning both forms of perfectionism. Special attention was focused on the analysis of the factors modifying the relation between perfectionism and symptoms of psychopathology.

 

Key words: perfectionism, personality trait, obsessive compulsive personality disorder, conscientiousness

 

DOI: 10.15503/onis2014-242-251

 

pdf pełna wersja