Teoria edukacji Floriana Bochwica. Szkic z zakresu historii

kultury

Wojciech Puchta, puchtaw@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

W artykule referuję poglądy na edukację Floriana Bochwica, mało znanego polskiego fi lozofa żyjącego w XIX w.. Właściwa edukacja opierać się miała według niego nie tylko na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim na moralnym doskonaleniu jednostki, której celem jest bycie pożyteczną dla społeczeństwa oraz życie podług wartości religij nych. Kulturową tożsamość F. Bochwica wyznaczała jego pozycja społeczna – z jednej strony był on kontynuatorem tradycji sarmackiej, z drugiej – przedstawicielem polskiej inteligencji prowincjonalnej.

Słowa kluczowe: Florian Bochwic, Bronisław Trentowski, Sarmatyzm, konserwatyzm, tradycjonalizm, inteligencja prowincjonalna

 

Florian Bochwic`s Theory of Education from the Perspective of History of Culture

Abstract

Paper concentrates on reconstruction of pedagogical views of Florian Bochwic, a litt le-known Polish philosopher of the 19th century. Proper education, according to him, should consist not only in obtaining knowledge

and practical skills, but above all in moral education of a person. The aim of an individual is to be useful to the society, as well as to conduct his or her life according to religious values. Cultural identity of F. Bochwic is characterized by his social status. On one hand he was a continuator of Sarmatism, on the other he was a representant of Polish provincial intelligentsia.

Key words: Florian Bochwic, Bronisław Trentowski, Sarmatism, conservatism, traditionalism, provincial intelligentsia

 

DOI: 10.15503/onis2014-23-28

 

pdf pełna wersja