Sakralizacja ciała. Związki erotyki i mistyki w poezji Bogusława Kierca

Edyta Sołtys-Lewandowska, edyta_soltys@wp.pl

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

(W czasie pracy nad tekstem autorka korzystała ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS2/01249)

Streszczenie

Artykuł prezentuje interpretację poezji Bogusława Kierca w kontekście fi lozofi cznych odniesień do ciała, mistycyzmu chrześcijańskiego i komunii, postsekularnej teorii nagości Georgia Agambena oraz kategorii epektasis. Występujące w tej poezji elementy, jak „wychylanie się z ciała” czy erotyzacja osoby Chrystusa są transgresją przeciw schematom zachowań religij nych w celu poszukiwania nieograniczonej jedności z Bogiem, łącznie z poetyką sakralizacji ujawniają dążenie twórczości B. Kierca do podkreślania wartości ciała i seksualności w doświadczeniu religij nym i możliwości tego

doświadczenia w nowoczesności.

Słowa kluczowe: współczesna poezja religij na, sakralizacja, sacrum, mistyka, erotyzm, epektasis, postsekularyzm

 

Sacralization of the body. The relationships between eroticism and mysticism in the poetry of Bogusław Kierc

Abstract

The article presents the interpretation of the poetry of Bogusław Kierc in the context of philosophical references to the body, Christian mysticism and Communion, Agamben’s post-secular theory of nudity and the category of epektasis. Such elements of Kierc’s poetry as ‘leaning out of one’s body’ and erotization of Christ constitute the transgression against religious behavioral patt erns in an att empt to achieve absolute unity with God. Together with the poetics of sacralization, they reveal Kierc’s artistic att empt to emphasize the importance of the body and sexuality in a religious elevation and the

possibility of experiencing it in the times of modernity.

Key words: religious contemporary poety, sacralization, sacrum, mystic, erotism, epektasis, postsecularism

 

DOI: 10.15503/onis2014-202-211

 

pdf pełna wersja