Gdy umiera duch, czyli o śmierci ciała w amerykańskiej poezji

gejowskiej na przykładzie wierszy Meskalina Allena Ginsberga

oraz [skarbie czy mnie udusisz: poduszką w myszki mickey]

Douglasa A. Powella

 

Przemysław Górecki, abakab@onet.eu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Komparatystyczna analiza dwóch współczesnych wierszy poezji  amerykańskiej, uruchamiająca mechanizmy analizy językowej (porównywanie różnych przekładów i tekstów oryginalnych), kulturowej (rozwijanie wątków religijnych, filozoficznych, kontrkulturowych – bitnicy, kultura gejowska USA), prowadzonej w perspektywie tanatologicznej i genderowej. Próba ukazania zakorzenienia tej poezji w tradycji liryki amerykańskiej i przedstawienia nowatorstwa tak ujmowanej problematyki. Symultaniczna interpretacja akcentuje miejsca wspólne podmiotów lirycznych oraz tropi pozornie marginalne sygnały kulturowe.

Słowa kluczowe: poezja amerykańska, homotekstualność, queer, analiza genderowa, analiza językowa, analiza kulturowa, komparatystyka, biografi zm, Beat Generation, AIDS

 

When the spirit dies, or the death of body in contemporary American gay poetry. The case of two poems: Mescaline

by Allen Ginsberg and [darling can you kill me: with your mickeymouse pillows] by Douglas A. Powell

Abstract

The paper is a comparative analysis of two contemporary American poems which activates mechanisms of linguistic (comparing diff erent translations and confronting them with the source texts), and cultural (elaborating on the religious, philosophical and countercultural issues concerning the Beat Generation and gay culture in the US) analyses from a thanatological

and gender perspective. It is an att empt to show the affi liations between these literary works and the tradition of American poetry as well as their novelty. Simultaneous interpretation highlights loci communes of lyrical subjects and discerns seemingly marginal cultural signs.

Keywords: American poetry, homotextuality, queer, gender analyse, linguistic analyse, cultural analyse, comparative literature, biographism, Beat Generation, AIDS

 

DOI: 10.15503/onis2014-187-201

 

pdf pełna wersja