Czy nietypowe groby odkrywane na wczesnośredniowiecznych stanowiskach archeologicznych z terenu Polski to pochówki wampirów?

Anna Kubicka, aannakubicka@wp.pl
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

 

Streszczenie

Niniejszy artykuł poruszać będzie zagadnienia związane z obrzędowością czasów wczesnego średniowiecza. Autorka skupi się na omówieniu nietypowych pochówków wczesnośredniowiecznych lokalizowanych na terenie Polski, które często w literaturze występują pod nazwą „pochówków antywampirycznych”. Przeanalizowane zostaną zarówno praktyki dotyczące jamy grobowej jak i bezpośrednio ciała zmarłego. W dalszej części referatu podjęte będą również próby wyjaśnienia, z jakich przyczyn część z pochówków odnajdowanych na cmentarzyskach datowanych na X – XIII w. różni się od powszechnie przyjętej normy. Autorka postara się także udzielić odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście są to miejsca spoczynku istot, które tradycja ludowa nazywa wampirami lub strzygami.

 

Słowa kluczowe: archeologia, śmierć, pochówki, wczesne średniowiecze, wampiryzm

 

Whether the unusual graves discovered on early medieval archaeological sites in  Poland are burials of vampires?

 

ABSTRACT

This article describes issues related to the early medieval rituals. The author focuses on discussing untypical early medieval burials located in Poland. These burials often appear in literature under the name of „anti vampiric burials". I will analyze both the practices for the grave pit and directly to the body of the deceased. Finally, I will try to explain why some of the burials discovered in the graveyards of the tenth to the thirteenth century are different from the generally accepted norm. and whether they are indeed the burial place of beings that folk tradition called vampires.

 

Key words : archaeology, death, burial, early Middle Ages, vampirism

 

DOI: 10.15503/onis2014-157-160

 

pdf pełna wersja