Konsekwencje globalistycznego modelu nauki

 

Kamil Błaszczyński, kamil.b.1988@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest opis i wyjaśnienie idei globalistycznej nauki oraz stosunkowo nowego zjawiska jakim jest globalna nauka. Następnie opis i wyjaśnienie procesu implementacji oraz ukonstytuowania się  globalistycznej idei nauki oraz globalnego modelu nauki (GMN) w Polsce i na świecie. Opis uzupełniony jest o konsekwencje dominacji GMN dla funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Ostatnim celem jest opis i wyjaśnienie procesu stratyfi kacji uczonych w skali lokalnej oraz globalnej. Narracja artykułu osadzona będzie na tle teoretycznym paradygmatu strukturalnego funkcjonalizmu oraz teorii konfliktu.

Słowa kluczowe: globalna nauka, globalistyczna nauka, polskie szkolnictwo wyższe, kapitał, ład akademicki, scientobryta.

 

Consequences of Global Model of Science

The purpose of this article is to describe and explain the idea of ​​globalistic science and a relatively new phenomenon named global science. Next follows  a description and explanation of the implementation process and the constitution of the globalistic idea of science and the Global Model of Science (GMS) in Poland and in the World. Description is supplemented with the consequences of dominance of the GMS for the functioning of Polish higher education. The last aim is to describe and explain the process of stratification of scholars on the local and the global scale. Narration of the article will be set on the theoretical background of the structural functionalism and conflict theory paradigms.

Key words: global science, globalistic science, polish higher education, capital, academical order, scielebrity.

 

DOI: 10.15503/onis2014-13-22

 

pdf pełna wersja