Płynna nowoczesność: czas zabawy i karnawału

Rafał Fudala, rafal.fudala@hotmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ul. Podchorążych 2, Kraków

Streszczenie

Rzeczywistość w której żyjemy, określana jest przez Zygmunta Baumana płynną nowoczesnością. Jednym z wielu jej symptomów jest niestałość wszelkich struktur kulturowych, powstałych w dobie modernizmu jako fundamenty społeczeństwa. Ludzie żyjący w płynnej nowoczesności nieskorzy są do podejmowania wysiłku – poszukują rozwiązań wymagających minimalnej inwestycji własnych sił. Jeszcze lepiej, gdyby każde zadanie mogło być zabawą, aktywnością niezwykle ważną dla dziecka, ale niekoniecznie najistotniejszą dla osoby dorosłej. Celem artykułu jest ukazanie, że żyjemy w czasie permanentnego karnawału, okresu zabawy i swawoli, w którym zawieszone zostały niektóre społeczne normy i zasady. Okres ten miał trwać jedynie chwilę, być ucieczką, odpoczynkiem od codziennego trudu. Przedłużył się jednak znacząco, i nikt nie chce już wracać do wcześniejszej, w porównaniu z nim ascetycznej rzeczywistości.

 

Słowa kluczowe: zabawa, karnawał, płynna nowoczesność, postmodernizm, kultura

 

Liquid Modernity: Time of  Fun and Carnival

ABSTRACT

The reality in which we live is determined by Zygmunt Bauman as liquid modernity. One of many  liquid modernity symptoms is  instability of all cultural structures, which were the foundation of modern societies. People living in liquid modernity are trying to avoid any effort. They look for easy, undemanding solutions. Even better, if any task could be fun – a very important activity for the child, but not necessarily the most important for an adult. The main purpose of the paper is to reveal that we live in times of perpetual carnival, the period of fun and frolic, in which some social norms and rules are suspended. This period was to last only a moment, to be a refuge, rest from daily toil. However, significantly extended, and no one wants to go back to an earlier, compared with the ascetic reality.

 

Key words: fun, carnival, liquid modernity, postmodernism, culture

 

DOI: 10.15503/onis2014-121-127

 

pdf pełna wersja