SŁuŻebnoŚci osobiste w podatkach majątkowych

Anna Hnatów, anna.hnatow@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Służebności osobiste wywołują odmienne skutki podatkowe w zależności od tego, czy zostały ustanowione odpłatnie czy nieodpłatnie. W ostatnim przypadku istotne jest odróżnienie ich od służebności gruntowych. W artykule starano się przedstawić granicę pomiędzy obydwoma  służebnościami oraz istotę opodatkowania służebności osobistych w świetle podatku majątkowego poprzez pryzmat elementów konstrukcyjnych podatku.

Słowa kluczowe: służebności osobiste, służebności gruntowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

 

Personal servitudes in property taxes

Abstract

Personal servitudes cause diff erent tax consequences depending on whether they have been established for consideration or free of charge. In the latt er case, it is important to distinguish them from the servitude of groundwater. The article aims to show the border between the two servitudes and present the issue of taxation in case of personal servitudes.

Key words: Personal servitudes, servitude of groundwater, CLAT, tax on inheritance and gifts

 

DOI: 10.15503/onis2014-102-109

 

pdf pełna wersja