"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 Protestancka etyka pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego

Anna Maria Kucharska

Uniwersytet Wrocławski

annamaria.kucharska@gmail.com


Streszczenie:

Artykuł ten dotyczy etyki pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego. Swoje rozważania prowadzę w oparciu o dwie główne teorie: protestanckiej etyki pracy Maxa Webera oraz jej adaptacji do środowiska akademickiego Roberta Mertona. Omawiam je w polskim kontekście kształtowania się etosu akademickiego, przywołując prace Dietricha Bonhoeff era oraz wartości

fundamentalne dla protestanckiego etosu pracy czyli uczciwości, rzetelności i pracowitości w ich religijnym oraz pozareligij nym wymiarze. Na tym tle podejmę próbę przeglądu obszarów zagrożeń i wypaczeń w szeregach polskiej kadry akademickiej wskazując kategorię odpowiedzialności jako kluczową w budowaniu etosu akademickiego.

 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, akademia, nauczyciel akademicki, etyka, etos pracy, protestantyzm, Max Weber, Robert Merton, Dietrich Bonhoeffer

 

  DOI: 10.15503/onis2013-96-108

 

pdf pełna wersja