"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 Pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej

Aleksandra Marcinkiewicz

Uniwersytet Wrocławski

al.marcinkiewicz@gmail.com

 


Streszczenie

W artykule zaprezentowano główne założenia idei całożyciowego uczenia się oraz ich związek z edukacją dorosłych. Ukazano również miejsce edukacji akademickiej w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie. Wskazano także na pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej oraz na rolę uczelni wyższych w urzeczywistnianiu tejże idei.

 

Słowa kluczowe: całożyciowe uczenie się, kształcenie ustawiczne, edukacja dorosłych, edukacja akademicka, kształcenie pozaformalne, kształcenie nieformalne

 

   DOI: 10.15503/onis2013-46-53

 

pdf pełna wersja