"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 Proza Jerzego Andrzejewskiego a nouveau roman

Magdalena Kowalska

Uniwersytet Łódzki

magdalenakowalska1987@gmail.com


Streszczenie:

Hipotezą badawczą, na której opiera się artykuł jest stwierdzenie, iż w twórczości Jerzego Andrzejewskiego można dostrzec wpływy/refl eksy nowej powieści francuskiej. Wychodząc od próby powiązania biografi i pisarza z jego twórczością, spróbuję wskazać takie cechy niektórych

utworów Andrzejewskiego (między innymi Bram raju oraz Miazgi), które pozwolą na wyodrębnienie paraleli pomiędzy poetyką tychże dzieł a stylem wypracowanym przez autorów nouveau roman.

 

Słowa kluczowe:

komparatystyka literacka, nowa powieść francuska, Jerzy Andrzejewski,

poetyka, literatura polska XX w.

 

  DOI: 10.15503/onis2013-303-311

 

pdf pełna wersja