"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 Specyfika czarnego humoru w najnowszej kinematografii czeskiej

Anna Brzezińska

Uniwersytet Wrocławski

brzezinska.ann@gmail.com


 

Streszczenie:

Artykuł porusza kwestię specyfi ki czarnego humoru w najnowszych fi lmach produkcji czeskiej. Pokazując funkcje i charakter czarnego humoru oraz odwołując się do teorii komizmu autorka przechodzi do opisu czeskiej kinematografi i i skupia się na fi lmach wyprodukowanych po 1989 r. W analizowanych komercyjnych komediach i czarnych komediach dostrzega aspekty czarnego humoru i odwołuje się do cech czeskiego społeczeństwa.

 

Słowa kluczowe: Czarny humor, kinematografi a czeska, komedie, Jiří Vejdělek, David Ondříček, Jan Švankmajer

 

  DOI: 10.15503/onis2013-277-285

 

pdf pełna wersja