"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Nieokreśloność gatunkowa i rozbieżność interpretacji:

postmodernistyczne spojrzenie na Salome Oscara Wilde’a

Agata Słowik

Uniwersytet Wrocławski

slowik.agatha@gmail.com

 

 

Streszczenie:

Oscar Wilde. Mistrz ciętej riposty i błyskotliwego aforyzmu a jednocześnie przenikliwy obserwator wyższej klasy społeczeństwa wiktoriańskiego. W swojej twórczości wielokrotnie krytykuje społeczeństwo brytyjskiego dekadentyzmu, jednak nigdy w sposób oczywisty. Najlep-szym tego przykładem jest sztuka Salomé, przez wielu krytyków traktowana jako dramat czy też klasyczna tragedia, będąca jednak zawoalowaną drwiną a nawet metaforą zdegenerowanych wyższych sfer brytyjskiego fi n de siècle. Autor celowo defamiliaryzuje sztukę poprzez osadzenie akcji w czasach biblij nych w celu nie tylko spotęgowania jej odbioru, ale także zapobiegnięcia

automatyzacji percypowania. Dzięki temu Salomé jest nie tylko głównym obrazem archetypu femme fatale czyli kobiety fatalnej, ale staje się także samoświadomym i samorefl eksyjnym satyrycznym krytycyzmem. Jednakże taka interpretacja możliwa jest tylko przy postmodernistycznym

spojrzeniu na teorię parodii i autoironii reprezentowaną m.in. przez Lindę Hutcheon czy Michele Hannoosh

 

Słowa kluczowe:

fi n de siècle, dekadentyzm, Wilde, dramat, parodia, postmodernizm

 

   DOI: 10.15503/onis2013-238-244

 

pdf pełna wersja