"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 Krytyczna analiza dyskursu wybranych stron internetowych

Seweryn Leszczyński

Akademia Ignatianum w Krakowie

seweryn.leszczynski@gmail.com


Streszczenie:

Artykuł prezentuje sposób interpretowania przekazu medialnego z wykorzystaniem krytycznej analizy dyskursu (KAD). Na początku zostały wyjaśnione najważniejsze pojęcia: retoryka, perswazja, krytyczna analiza dyskursu. W dalszej części została przedstawiona teoria komunikowania

masowego i specyfi ka języka w Internecie. Badania własne polegały na analizie dyskursu medialnego prezentowanego na stronach: Onet i wPolityce w dniu 06.11.2012 r., czyli w przeddzień wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Metoda KAD pozwoliła wskazać specyfikę przekazów, zastosowane elementy języka i sposób ujęcia tematu pod względem kryterium wartości informacyjnej. Wnioski pokazują, że przekaz nie spełniał wszystkich jej kryteriów.

 

Słowa kluczowe:

media, Internet, krytyczna analiza dyskursu, język, retoryka, perswazja

 

   DOI: 10.15503/onis2013-225-237

 

pdf pełna wersja