"Ogrody Nauk i Sztuk" 2013

 

 

Psychofizyczne uwarunkowania człowieka do zdrady w związku partnerskim

Natalia Wańczyk

Dolnośląska Szkoła Wyższa

awne4@wp.pl

 

 

Streszczenie:

Dane demografi czne potwierdzają, że w Polsce systematycznie maleje liczba zawieranych związków małżeńskich i rośnie liczba rozwodów. W 2009 r. odnotowano na 100 zawartych małżeństw 26 rozwodów 39. Prawdopodobnie niewierność znana jest od początków cywilizacji. Defi nicja zdrady może się zmieniać w ciągu życia człowieka z bardzo rygorystycznej na o wiele bardziej swobodną. Według mnie zdrady nie można jednoznaczne zdefi niować. Dla jednych jest to stosunek seksualny,

dla innych sama grzeszna myśl czy fl irt oparty na aluzjach i niespełnionych obietnicach. Moim zdaniem zdrada ma przede wszystkim miejsce, gdy wchodzi się w relację, która rani emocjonalnie partnera, z którym jednostka się związała. Czasami pojawia się ona wtedy, gdy w związku panuje kryzys. Jednak nie jest to reguła. W niniejszym artykule Autorka porusza problem zdrady, jaki występuje w związkach partnerskich. Zagadnienie niewierności jest bardzo szerokim pojęciem, więc postanowiono go pogrupować i zawrzeć w tym artykule jakie psychologiczne i biologiczne warunki muszą być spełnione, aby wystąpiło zjawisko zdrady.

 

Słowa kluczowe:

związek partnerki, niewierność, archetypy, gen zdrady, DDA, kompleks

Elektry i Edypa, novelty seekerzy, uzależnienie od seksu, popęd, gry psychologiczne

 

   DOI: 10.15503/onis2013-143-153

 

pdf pełna wersja