"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch?

Ilona Zakowicz

 

Streszczenie

 Współczesny polski uniwersytet jest płaszczyzną zróżnicowanych napięć, zarówno tych we-wnętrznych, jak i zewnętrznych. Usytuowany pomiędzy koniecznością podtrzymywania wie-loletniej już tradycji oraz coraz powszechniejszym oczekiwaniem zmian, poszukuje własnej toż-samości w niezwykle złożonej rzeczywistości XXI w. Podjęty przez autorkę artykułu temat jest zatem próbą uchwycenia zjawisk, jakie wpływają na kształt współczesnego uniwersytetu w Pol-sce. Analizowane przez nią problemy dotyczą relacji, jakie konstytuują się na osi uniwersytet - student – rynek pracy, a ich źródłem jest ugruntowana w dyskursie humanistycznym refleksja nad kondycją współczesnego uniwersytetu, funkcjonujące powszechnie opinie i przekonania, oraz indywidualne doświadczenia autorki, stanowiące swoistą szansę zderzenia teoretycznych rozważań z rzeczywistością w jakiej funkcjonuje student uniwersytetu w XXI w.

 

slowa kluczowe

 Wilhelm von Humboldt, uniwersytet, idea uniwersytetu, student, rynek pracy, edukacja

 

DOI: 10.15503/onis2012-62-74

 

pdf pełna wersja artykułu