"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Pojęcie wolności w ponowoczesnych modelach demokracji radykalnej

Wojciech Ufel 

 

Streszczenie

 Na podstawie koncepcji wolności według I. Berlina, można rozróżnić dwa klasyczne mo-dele demokracji: liberalny oraz republikański. Pogłębiona refl eksja nad wolnością w ponowo-czesnych koncepcjach demokracji – radykalnie pluralistycznej oraz deliberacyjnej, pokazuje, że nie są one zdecydowanie różne od teorii tradycyjnych, a raczej stawiają im nowe wyzwania. Ra-dykalna demokracja Ch. Mouff e i E. Laclau, z aprecjacją pluralizmu i wolności negatywnej, jest dekonstrukcją modelu liberalnego, a demokracja deliberacyjna J. Habermasa, ceniąca wspólnotę i wolność pozytywną, pozostaje zakorzeniona w nurcie republikańskim.

 

slowa kluczowe:

 radykalna demokracja, wolność, J. Habermas, Ch. Mouff e, deliberacja, pluralizm,postmodernizm

 

DOI: 10.15503/onis2012-30-38

 

pdf pełna wersja artykułu