"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Nowe perspektywy dla spekulatywnego mistycyzmu. O koncepcji fenomenuprzesyconego Jeana-Luca Mariona

Michał Krawczyk

 

Streszczenie

 Artykuł referuje koncepcję francuskiego fi lozofa i teologa J. L. Mariona, rozwij ająca tradycję fenomenologiczną. Na początku wytłumaczone jest, dlaczego mowa tu jest o mistycyzmie, nie o mistyce (po uprzednim wytłumaczeniu tej dystynkcji). Autor podaje krótki zarys momentu w historii fi lozofi i, w której zrodziła się ta koncepcja wyłożona w dziele Będąc danym. Istotne tu są także uwagi na temat dziejów pojęcia „naoczność” u I. Kanta i E. Husserla. Koncepcja ta nie wychodzi poza metodę fenomenologiczną. Zakłada możliwość pomyślenia takiego fenomenu, w którym naoczność przekracza ramy przewidującej ją intuicji i ujmującego ją pojęcia. Badanie formalne tegoż fenomenu polega na przedstawieniu czterech jego właściwo-ści, które po skompilowaniu dają fenomen objawienia, który umożliwia zastąpienie go pewnymi wartościami teologicznymi. Jako roboczy przykład, J. L. Marion tworzy tu pewną chrystologię.

 slowa kluczowe:

 fenomenologia, mistycyzm, teologia a filozofia, olśnienie

 

DOI: 10.15503/onis2012-21-29

 

pdf pełna wersja artykułu