"Ogrody Nauk i Sztuk" 2012

 Konstytucyjna zasada ochrony sądowej samodzielności jednosteksamorządu terytorialnego

Roman Szumlakowski

 

Streszczenie:

 Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest chroniona sądownie. W lite-raturze wyróżnia się samodzielność samorządu terytorialnego pod względem majątkowym oraz fi nansowym. Samodzielność majątkowa jednostek samorządu terytorialnego polega na tym, iż zostały one uposażone w majątek, aby realizować swoje zadania publiczne. Z kolei samodziel-ność fi nansowa jednostek samorządu terytorialnego jest związana z władztwem podatkowym na mocy, którego posiadają uprawnienie do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych.

 

slowa kluczowe:

 gmina, powiat województwo, budżet samorządowy, dochody i wydatkibudżetowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny

 

DOI: 10.15503/onis2012-101-111

 

pdf pełna wersja artykułu